Bättre och mer användarvänliga it-system i vården som gör att det går att följa patienterna på ett enkelt och säkert sätt oavsett vårdgivare. Det är visionen när utredningen "Rätt information på rätt plats och i rätt tid" har lagt förslag om en ny hälso- och sjukvårdsdatalag.

Vårdförbundet har fått förslaget på remiss från socialdepartementet. I sitt yttrande skriver förbundet att det i huvudsak är ett bra förslag – men man har några viktiga invändningar. Framför allt tas inte tillräcklig hänsyn till patientens integritet och självbestämmanderätt, menar Vårdförbundet.

Patientens samtycke är viktigt

Enligt förslaget ska det bli tillåtet för alla vårdgivare som är offentligt finansierade, även privata, att utbyta uppgifter om en patient med hjälp av direktåtkomst. Det ska inte krävas något samtycke från patienterna, även om de har möjlighet att själva spärra uppgifter.

Att det inte krävs samtycke ogillas av Vårdförbundet som skriver i sitt remissvar:

"Att patientens samtycke inte ska krävas för att vårdgivaren ska ha direktåtkomst till andra vårdgivares journaler rimmar illa med den nya patientlagen som träder i kraft vid årsskiftet."

Dessutom menar Vårdförbundet att det är oförenligt med personcentrerad vård då man utgår från att patienter är personer med egen förmåga att göra val där autonomi och medbestämmande betonas och respekteras.

Stora brister i dag

Vårdförbundet håller med om att patienter ska kunna spärra sina uppgifter, men säger också att lagförslaget måste förtydligas när det gäller vad som inte ska kunna spärras. Det handlar om sådana uppgifter som är avgörande för patientens liv och hälsa.

Vårdförbundet anser att det finns stora brister i dagens e-hälsosystem och att det är hög tid att de blir bättre och mer anpassade till dem som arbetar i vården. Det ska räcka med att information registreras en gång och sedan automatiskt förs över till andra system. Det ska också räcka med att logga in en gång.

E-hälsosystemen är inte bara en säkerhetsrisk utan också en tidstjuv som stjäl tid från viktigt vårdarbete, påpekar Vårdförbundet.