Tidigare har man trott att personer med diabetes som har god blodsockerkontroll inte har en ökad risk att dö i förtid. Men studien visar att det inte stämmer.

I den riksomfattande studien har forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg analyserat data från 33 915 svenskar med typ 1-diabetes ur det nationella diabetesregistret och jämfört med 169 249 slumpvis utvalda personer ur normalbefolkningen.

Fördröjd effekt

Risken att dö i förtid var mer än dubbelt så stor för personer med typ 1-diabetes jämfört med kontrollgruppen ur normalbefolkningen.

– Forskare har tidigare ansett att patienter som når god blodsockerkontroll enligt de riktlinjer som finns har låg risk för hjärt-kärlsjukdom och dödlighet. Vår studie visar att det inte stämmer. Vi vet inte varför det förhåller sig så här, men en tänkbar orsak är att en del patienter kan ha haft en sämre blodsockerkontroll tidigare i livet, och att det kan ha en fördröjd effekt, säger Marcus Lind, forskare vid Sahlgrenska akademin.

En annan orsak kan vara att riktlinjerna för ett bra blodsockervärde vid typ 1-diabetes ändå ligger betydligt högre än normalbefolkningens genomsnittsvärde.

Ingen effekt av medicinering

Trots att behandling med kolesterol- och blodtryckssänkande mediciner har ökat kraftigt de senaste åren har överdödligheten inte minskat. Den var lika hög under studieperiodens sju sista år som under de sju första.

Hos patienter med mycket dålig blodsockerkontroll var överdödligheten hela åtta till tio gånger högre än hos normalbefolkningen. Störst dödlighet har diabetespatienter med njursjukdom.

Däremot såg Göteborgsforskarna inget samband mellan typ 1-diabetes och överdödlighet i cancer, något som tidigare diskuterats.

Artikeln Glycemic Control and Excess Mortality in Type 1 Diabetes har publicerats i New England Journal of Medicine.