Redan i december 2011 lade Arbetsmiljöverket ett vite på 750 000 kronor om inte landstinget Västmanland anpassade arbetsbelastningen för de anställda på den kirurgiska allvårdsavdelningen och vårdavdelningarna 6 och 8 på Västmanlands sjukhus i Västerås.

Upphävde beslutet

Beslutet byggde på flera inspektioner som verket hade gjort under 2010 och 2011.

I januari förra året förelades ytterligare ett vite på 1 250 000 kronor om inte arbetsbelastningen hade anpassats på de tre avdelningarna senast den sista augusti.

Landstinget protesterade, men i ett omprövningsbeslut i april beslutade Arbetsmiljöverket att inte ändra sitt beslut. Myndigheten ansåg inte att landstinget hade visat att arbetsmängden hade minskat till en nivå som inte riskerade personalens hälsa och inte heller att man skulle nå dit med de åtgärder som landstinget hade vidtagit.

Landstinget överklagade till förvaltningsrätten, som i mars i år hävde Arbetsmiljöverkets beslut. Rätten konstaterade i sitt beslut att det tidigare helt klart fanns ett stort behov av en bättre arbetsmiljö på de tre avdelningarna. Men verket hade inte fog för sitt beslut i januari 2013 för då hade landstinget redan vidtagit en rad åtgärder, ansåg förvaltningsrätten.

Nekades prövningstillstånd

Till exempel hade ett stort antal patienter skickats för vård i andra landsting eller till privata vårdgivare och det planerade intaget av patienter hade minskat, ny personal hade rekryterats, andelen patienter som opereras i dagkirurgi hade ökat och vissa patienter skrivs numera ut direkt från uppvakningsavdelningen.

Arbetsmiljöverket gav sig inte utan överklagade till Kammarrätten som i mitten av september beslutade att inte meddela prövningstillstånd, ett beslut som verket nu överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen.