Vårdanalys, myndigheten som granskar vården ur ett patientperspektiv, presenterar i dag en rapport om den ojämlika vården. Rapporten är en fördjupning av tidigare undersökningar om skillnader i vård, behandling och bemötande, bland annat från Socialstyrelsen.

Två tydliga skillnader lyfts fram: de geografiska och de mellan befolkningsgrupper.

– En del av olikheterna i vården beror på olika förutsättningar och patienters olika behov, men det finns också skillnader som inte går att förklara med det. Till exempel att kvinnor eller personer födda i andra länder får sämre vård, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

Mycket beror på mötet

Den fördjupade analysen visar att det till stor del beror på vad som händer i mötet mellan vårdare och patient.

– En av de åtgärder vi föreslår är att öka medvetenheten om bemötande. Personal måste bli uppmärksam på att det som sker i vårdmötet kan leda till ojämlikheter i vården. Det är ett arbetsgivaransvar och ett ansvar hos professionen att öka medvetenheten om det, säger Fredrik Lennartsson.

Rapporten ger exempel

Ojämlikheter som rapporten tar upp är bland annat att kvinnor i mindre utsträckning än män får de rekommenderade läkemedlen för behandling av hjärtsvikt, och att patienter i olika delar av landet får vänta olika länge på beslut om behandling vid lungcancer. En annan är att vårdpersonal för dåligt anpassar sig efter patienters kommunikativa förmåga.