Tidig upptäckt av adhd är viktig och i dag finns det en samsyn om adhd och ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge fler barn och vuxna en kvalificerad diagnostik och behandling.

Bättre redskap

För att sprida den aktuella kunskapen har flera myndigheter nu gått samman om ett kunskapsstöd. Stödet ska ge förskola, skola, socialtjänst och primärvård bättre redskap för att upptäcka problem som tyder på adhd.

Kunskapsstödet tar upp behandling, läkemedel, läkemedelssubventioner, informations- och utbildningsmaterial om adhd. Det ger också råd om lämpliga pedagogiska och psykosociala insatser att pröva innan man erbjuder läkemedelsbehandling.

– Med stödinsatser som till exempel föräldrautbildning och en anpassning av miljön för ett barn kan man förhindra att tillkommande problem som stress och humörsvängningar växer sig stora. Det kan vara av stor betydelse för hur det går i livet, säger Annika Remaeus, utredare Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Specialistkompetens

En särskild informationssatsning görs också på elevhälsan.

Om stöd och anpassning inte räcker bör en adhd-utredning göras av läkare med barnmedicinsk eller barn- respektive vuxenpsykiatrisk expertis tillsammans med en psykolog med kompetens på området.