Skyddsombuden på en psykiatrisk enhet i södra Stockholm har ansökt om en oberoende riskbedömning av arbetsmiljön hos Arbetsmiljöverket.

Flera sjuksköterskor upplever sig trakasserade och särbehandlade av ledningen. Detta gör arbetet orimligt tungt och det kan riskera patientsäkerheten, skriver skyddsombuden i anmälan till Arbetsmiljöverket.

Vikarier och hyrpersonal

Sedan ett år tillbaka bemannas sex av enhetens sjukskötersketjänster med vikarier och hyrpersonal, då det råder brist på fast anställda.

I våras gjorde bemanningsföretaget Vårdlänken en avvikelserapport till enheten. Hyrsjuksköterskorna upplevde att de ibland fick felaktig information och att de bemöttes på ett otrevligt sätt av personalen när de skulle arbeta på avdelningen. När ledningen följde upp ärendet kände personalen sig utpekad. De var också kritiska till att de inte fick bemöta kritiken.

– Det var viktigt för personalen att få sin sak prövad utifrån. Därför har vi skickat in denna skrivelse, säger Ingrid Mellberg som är Vårdförbundets skyddsombud.

Andra anmälan

Det är den andra anmälan till Arbetsmiljöverket som enheten gör angående psykosocial arbetsmiljö. Tidigare drogs en anmälan tillbaka efter att personalen på öppenvården fått gehör för sina krav hos arbetsgivaren.

– Den här gången gäller det slutenvården som fortfarande har en väldigt tung arbetsbelastning och stor omsättning av personal, säger Inger Mellberg.

I dagarna genomför företagshälsovården Feelgood en psykosocial kartläggning av arbetsmiljön genom intervjuer med personalgruppen. Resultatet kommer att presenterar på ett arbetsplatsmöte om några veckor.

– Sedan tidigare har det framkommit i de årliga medarbetarundersökningarna att personalen upplever kränkande särbehandling på arbetsplatsen. När signaler också kommer från våra hyrsjuksköterskor måste vi självklart agera. Vi får se vad som kommer fram nu och vilka åtgärderna blir efter det, säger Robert Udd, enhetschef på mottagningen.

Ledningen lämnade i slutet av september in ett svar till Arbetsmiljöverket som tar ställning till om ärendet ska utredas vidare.