Sjuksköterskan Elisabeth Lindberg, universitetsadjunkt vid högskolan i Borås, har i sitt avhandlingsarbete studerat patientens roll och delaktighet vid teammöten på en vårdavdelning för äldre patienter. Patienterna bodde hemma men vårdades kortare perioder på avdelningen.

Personalen ville utveckla vården mer mot ett patientperspektiv och ronden gjordes om till ett teammöte, där endast personalen deltog till en början. Efter en tid bjöds även patienterna in.

Elisabeth Lindberg intervjuade patienter och sjuksköterskor som deltog i mötena. En del av patienterna tyckte att mycket var positivt med att vara med på mötena, de kände sig bekräftade. Men samtalen handlade mycket om här och nu och planering framåt, och flera sa att de hade önskat få frågor om bakgrund och vad de hade gjort tidigare i livet.

Syftet med den förändrade organisationen var att utveckla patientperspektivet i vårdandet. Det allra viktigaste för Elisabeth Lindberg är hur man ser på patienten och på varandra i den här situationen.

- Ibland far man i väg och förändrar med goda intentioner, men det behövs mer. Om inte samsyn råder får patienten kanske inte den uppmärksamhet han eller hon behöver.

Avhandlingen Tid för vårdande möten. Att vidmakthålla och utveckla vårdandet med patientperspektivet i fokus kan beställas genom lupress@lnu.se.