Patienter som drabbats av akut kranskärlssjukdom, som hjärtinfarkt, har nästan 2,7 gånger större chans att förbättras om de får vård utifrån ett personcentrerat synsätt, jämfört med traditionell vård. Det visar en studie från Sahlgrenska akademien med 199 hjärtpatienter.

Enligt forskarna är studien den första i världen som prövat effekten av personcentrerad vård genom hela vårdkedjan av sjukhus, öppenvård och primärvård.

Den egna förmåga

– Förbättringen innebar att gruppen hade en större tilltro till den egna förmågan, att de återgick till arbete eller till tidigare aktivitetsnivå, och att de inte blev återinlagda på sjukhus för någon ny hjärthändelse, säger Andreas Fors, specialistsjuksköterska och doktorand vid Sahlgrenska akademin och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.

Han har i studien följt 199 patienter som rehabiliterats efter akut kranskärlssjukdom, där hälften fått personcentrerad vård och hälften traditionell rehabilitering. I den personcentrerade vården sätts personen, inte patienten eller diagnosen, i centrum för vården. I den aktuella studien har den personcentrerade vården följt patienten från sjukhuset till uppföljande vård i primärvården.

Hälsoplanen följde med

Patient och vårdpersonal utformade en hälsoplan i samråd och den följde patienten genom hela vårdkedjan.

– Hälsoplanen bygger på patientens egen sjukdomsberättelse och blir ett viktigt redskap för att lyfta fram de egna resurserna, hinder och möjligheter. Planen involverar även det stöd som behövs för att nå de individuella målen i rehabiliteringen, både från sociala nätverk och från vårdpersonalen, säger Andreas Fors.

Den vetenskapliga artikeln är publicerad i tidskriften International journal of cardiology.