Socialstyrelsen har tagit fram en ny handbok om våld i nära relationer som ska vara ett stöd för personal inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården. En sådan handbok har funnits tidigare, men revideringen är så omfattande att det i princip är en ny bok.

Handboken har reviderats för att stämma överens med de nya förskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer som trädde i kraft den 1 oktober förra året. Boken gäller våldsutsatta barn och vuxna samt barn som har bevittnat våld, och innehåller även allmänna råd om våldsutövare.

Beskriver våldets karaktär

Handboken består av en kunskapsdel, en genomgång av de nya föreskrifterna och en uppslagsdel. Den tar också upp verksamheters olika ansvar när det gäller sådant som planering, kvalitet och samverkan kring våld i nära relationer.

– Det är angeläget att personal som möter våldsutsatta har en gemensam kunskap och förståelse för området. Därför beskriver vi utförligt våldets karaktär och konsekvenser, skillnader i mäns och kvinnors utsatthet samt grupper med risk för särskild sårbarhet, säger Ann Jönsson, utredare på Socialstyrelsen.

Handboken innehåller också ett avsnitt om vikten av att ställa frågor om våld – och om att kunna ta emot svaret.