Bristerna uppmärksammades i samband med att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i våras granskade elevhälsans medicinska insatser på Attarpsskolan i Jönköping.

När eleverna vaccineras använder sjuksköterskorna en checklista som ordinationshandling. Men checklistan saknar kolumner för läkemedlets namn, styrka, dosering, administrationssätt och tiderna för när vaccinationen görs, vilket innebär att skolsköterskorna inte dokumenterar dessa uppgifter.

Av checklistan framgår inte heller vilken skolsköterska som gjort den medicinska bedömningen och ordinerat vaccinationen.

Ivos granskning visar också att skolsköterskorna oftast gör i ordning vaccinationssprutorna i förväg utan att samtidigt märka sprutorna, vilket strider mot gällande bestämmelser.

Senast den 30 november ska skolan ha redovisat till Ivo hur man gjort för att komma tillrätta med bristerna.

Diarienummer hos Ivo: 8.5-8246/2015-7