Jämfört med året innan har den totala besökstiden ökat med nio minuter och väntetiden till en första läkarbedömning med två minuter i genomsnitt.

– Den årliga ökningen är inte dramatisk men tendensen i riket är att väntetiderna blir längre för varje år. Samtidigt finns det flera sjukhus där väntetiderna har minskat. Vi ser också att patienter med allvarliga tillstånd oftast behöver vänta betydligt kortare än genomsnittet, säger Mats Granberg, utredare på Socialstyrelsen.

Den som besöker Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg får vänta i genomsnitt 1 timme och 49 minuter på en första läkarbedömning, medan den som kommer in till akuten vid Capio S:t Göran i Stockholm bara behöver vänta 28 minuter i snitt.

Äldre får vänta längst

Socialstyrelsen har tillsammans med några akutmottagningar kartlagt patientflödena för att se vad det är som påverkar väntetiderna. Personer över 80 år är den grupp som vistas längst tid på akuten, och ett besök tar nu i snitt 40 minuter längre än för övriga vuxna. Det är en fördubbling jämfört med 2013.

– Risken att få vänta länge är som störst om man är äldre, kommer till akuten på för- eller eftermiddag och behöver läggas in på sjukhuset. Det finns också en risk för längre vistelsetid om patienten söker för medicinska eller kirurgiska besvär som exempelvis andnöd eller buksmärta, säger Toralph Ruge, projektledare.

Socialstyrelsen vill se mer av de snabbspår för äldre som finns på vissa sjukhus för att undvika långa och skadliga vistelsetider på akuten för de äldsta. Något som myndigheten påpekat i flera år.

Allt fler akutbesök

Akutbesöken har också blivit allt fler. Antalet besök uppskattas till 2,5 miljoner under 2015, vilket är nästan tre procent fler än året innan.

Socialstyrelsens rapport visar att:

  • Mellan 20 och 30 procent av patienterna kommer till akutmottagningen med ambulans.
  • Hälften av de övriga patienterna kommer på eget initiativ, utan tidigare kontakt med exempelvis vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen.
  • Ungefär 40 procent av patienterna är över 60 år. Ju äldre patienterna är desto högre är sannolikheten att de behöver läggas in på sjukhus.

Uppföljningen bygger på en enkät till landets 71 sjukhusbundna akutmottagningar under våren 2015.