I takt med att antalet flyktingar ökat har efterfrågan på kvalificerade tolkar blivit allt större. I dag råder det framför allt brist på kontakttolkar i arabiska och farsi, som talas av flyktingar från Syrien och Afghanistan.

Antalet platser på tolkutbildningarna har inte ökat i samma takt som flyktingtillströmningen, utan de är sedan tidigare för få i förhållande till efterfrågan.

Snabb utredning

För ett par veckor sedan fick Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag av regeringen att se över vilka möjligheter det finns för att snabbutbilda tolkar. Även utredningen ska gå snabbt. Tre månader har myndigheten fått på sig innan de ska redovisa resultatet den 1 mars.

– Det är en relativt snabb utredningstid, men vi har redan gjort en hel del av arbetet i samband med en större utredning vi lämnade in i våras, säger Sebastian Glans som är ansvarig handläggare för utredningen på myndigheten.

Kan förlängas

I uppdraget ingår även att se över utbildningens innehåll och utreda hur en längre kontakttolkutbildning bör utformas, vilket efterfrågats sedan tidigare.

Dagens grundutbildningen har en studietakt på cirka fyra månader heltid, utspritt på ett till två års deltidstudier. Utbildningen bedrivs av studieförbund och folkhögskolor.