Det visar Sveriges kommuner och landstings andra nationella mätning av patientsäkerhetskulturen inom landstingen och regionerna.

Personalens upplevelser av patientsäkerheten är inte speciellt smickrande.

  • De är kritiska till den högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbetet.
  • Många händelser rapporteras inte och det har blivit sämre sedan förra mätningen.
  • Arbetsbelastningen upplevs som hög och personaltätheten som låg.
  • Samarbetet mellan vårdenheterna fungerar dåligt.

I rapporten används tre olika färgskalor för hur stort förbättringsbehovet är.

  • Rött = stort förbättringsbehov
  • Gult = visst förbättringsbehov
  • Grönt = välfungerande.

Hög arbetsbelastning

När det gäller exempelvis arbetsbelastningen är det bara två landsting som med nöd och näppe får gult, Jönköpings län och Örebro läns landsting. Övriga 19 landsting och regioner får rött av personalen. De tycker att de har på tok för mycket att göra och att det skulle behövas mer personal för att kunna utföra jobbet på ett patientsäkert sätt.

Färre rapporterar

Samtliga landsting får rött på frågan om benägenheten att rapportera händelser. Sedan förra mätningen 2010-2011 har såväl rapporteringen som kommunikationen kring avvikelser försämrats.

Den självskattade patientsäkerhetsnivån för avvikelser får inte grönt i ett enda landsting. I 13 landsting anser personalen att det finns ett visst förbättringsbehov, i övriga 8 att det finns ett stort behov.

Saknar stöd från ledningen

Endast två landsting, Jönköping och Kalmar får gult på frågan om högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbetet. I övriga 19 landsting och regioner anser personalen att det finns stora behov av förbättringar.

Högst betyg får samarbetet inom de egna vårdenheterna. Det är den enda fråga där personalen i samtliga landsting och regioner upplever att det är fungerar bra och därför ger grönt ljus. När det gäller samarbetet mellan vårdenheterna är det sämre ställt, här delas undantagslöst röda eller gula kort ut av personalen.

Informationen blivit bättre

Den enda patientsäkerhetsfråga som tydligt förbättrats mellan de två mätningarna är informationen och stödet till patienter som varit med om en negativ händelse, där samtliga landsting och regioner utom ett får gult. Bara i Jämtlands läns landsting anser personalen att stora förbättringar behövs.