Socialstyrelsens nya utvärdering av diabetesvården i Sverige visar att ytterligare 35 000 personer med diabetes skulle behöva hjälp att sänka sitt blodtryck för att minska risken för stroke och hjärt- kärlsjukdomar.

– Vår utvärdering visar exempelvis att bara ett enda landsting, Östergötland, når upp till Socialstyrelsens målnivå om att minst 65 procent av patienterna med typ 2-diabetes ska ha ett normalt blodtryck. I riket ligger snittet på 55 procent, säger utredaren Christina Broman.

Målnivåer och riktlinjer

Samtidigt med utredningen presenterar Socialstyrelsen målnivåer och uppdaterade riktlinjer för diabetesvården, se länk till höger. De viktigaste punkterna är:

  • Ökat stöd till rökstopp, fysisk aktivitet och goda kostvanor då högt kolesterol och rökning ökar risken för hjärt- kärlsjukdomar.
  • Årlig undersökning av albumin i urinen för att påvisa njurskador.
  • Satsning på behandling av svåra fotsår för att minska patientens lidande och jämna ut regionala skillnader i amputationsfrekvens.
  • Satsning på effektiv läkemedelsbehandling av blodtryck och blodfetter utifrån patientens beräknade risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.
  • Förebyggande tandvård och behandling vid försämrad munhälsa.
  • Ögonbottenundersökning vart tredje år vid typ-2 diabetes.
  • Anpassning av rekommendationerna för de mest sjuka äldre.