För att ändra på det har Vårdförbundet, tillsammans Barnmorskeförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Läkarförbundet, Sveriges farmaceuter och Tandläkarförbundet, bett om ett möte med folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström.

Förslaget om en särskild föreskrift för fortbildning finns med i en utredning om implementeringen av EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv.

Förbunden vill inte bara kunna presentera fördelarna med en reglering för sjukvårdsministern, utan också visa på riskerna med att negligera behovet av strukturerad fortbildning. Nuvarande modell, där arbetsmarknadens parter kan förhandla om lokala lösningar för fortbildningar, är inte tillfredställande, anser de.

Tvärtom närmar sig vården en gräns där det inte längre går att garantera att alla patienter får träffa yrkesutövare som är uppdaterade på nya rön och nya effektivare behandlingsmetoder, skriver de i sitt brev till sjukvårdsministern.