Det visar en enkätundersökning som genomförts av Socialstyrelsen med anledning av att de nationella riktlinjerna för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol, snart kommer i en skarp version. Remissversionen gick ut redan i höstas.

Den absolut viktigaste åtgärden för att en patient med kol inte ska fortsätta försämras i lungorna är att sluta röka. För att hjälpa patienterna med detta finns olika former av stödåtgärder: allt från enkla korta samtal till kvalificerad rådgivning där personalen för en dialog med patienten och anpassar åtgärderna till personens ålder, hälsa, andra riskfaktorer med mera.

Flertalet primärvårdsenheter i landet erbjuder någon form av hjälp till rökstopp till patienter med kol, visar Socialstyrelsen nulägesrapport. Men möjligheten att ge kvalificerad rådgivning, vilket rekommenderas i de nya riktlinjerna, skiljer stort mellan olika landsting.

I exempelvis Sörmland, Uppsala och Värmland erbjuder alla primärvårdsenheter kvalificerad rådgivning, medan bara omkring hälften gör det i flera andra landsting.

Sämst till ligger Blekinge där endast 38 procent av de primärvårdsenheter som svarat på enkäten erbjuder kvalificerad rökstopps-rådgivning till patienter med kol.