Syftet med den nya patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Patienterna får lagstadgad rätt att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Det blir alltså möjlighet att söka öppenvård även i ett annat landsting än där man bor.

Bestämmelser om vårdgaranti, fast vårdkontakt samt val av behandlingsalternativ och hjälpmedel blir också lagstadgade i och med den nya patientlagen.

Patientlagen innebär även att vårdens informationsplikt gentemot patienten utvidgas och förtydligas.

Möjligheten för en patient att få en ny medicinsk bedömning, så kallad second opinion, kommer också utökas.

Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2015.