Posttruamatiskt stressyndrom, PTSD, har redan förknippats med typ 2-diabetes i tidigare studier, men då i tvärsnittsstudier, där individen bara mäts en gång. Den nu aktuella studien är en av de första som följt sambandet PTSD och utvecklingen av typ 2-diabetes över tid.

Antidepressiv medicin

Forskarna hämtade data om nära 50 000 amerikanska sjuksköterskor i Nurse Health Study II för att undersöka sambandet mellan PTSD-symtom och diabetes under den 22 år långa uppföljningsperioden.

Bland kvinnor med sex eller sju PTSD-symtom hittade forskarna 4,6 fall av diabetes per 1 000 personår, mot 2,8 fall bland kvinnor som utsatts för trauma men inte hade några symtom, och 2,1 fall bland kvinnor utan trauma.

Över hälften av den ökade risken bland sjuksköterskorna med PTSD kunde kopplas till högt BMI och användning av antidepressiva läkemedel. Studien är publicerad i JAMA.

Matmissbruk och PTSD

I en annan studie, också den med data från de amerikanska sjuksköterskorna, undersökte samma forskare kopplingen mellan matmissbruk och PTSD-symtom. De fann att frekvensen av matmissbruk ökade med antalet PTSD-symtom.

Hos kvinnor med sex eller sju symtom hade dubbelt så många ett matmissbruk än hos dem utan symtom eller utan trauma. Även den studien är publicerad i JAMA.