Förra året smittades 2 927 svenskar av meticillinresistenta stafylokocker, mrsa. De smittade är redan oroade över att ha drabbats, och lidandet ökar när de dessutom möts av rädd, ibland okunnig, vårdpersonal.

– Personalen har ibland backat bakåt i rummet, de smittade kan bli strukna från operationsprogrammet eller inte få den vård de har rätt till. Det händer att personal frågar patienten vad som skulle hända om de själva blev smittade, det är oprofessionellt, säger Eva Skyman, hygiensjuksköterska på Sahlgrenska universitetssjukhuset som har disputerat på mrsa-smittade patienters upplevelser.

Visa bärarkort förfärligt

I Sverige isoleras oftast smittade patienter som behöver sjukhusvård. Fokus för vårdaren ligger på att hindra smittspridning till andra patienter och personal, leta efter varifrån smittan kommer och hitta ett antibiotika som biter på mrsa.

Eva Skymans enkäter och djupintervjuer visar att patienterna samtidigt känner sig stämplade och bemötta som om de vore pestsmittade. Att visa upp sitt bärarkort känns förfärligt för vissa, "det bränner i plånboken".

Kastas runt som en boll

Någon beskriver det som att vara radioaktiv, eller en boll som kastas runt mellan vårdinstanser där ingen vill ta emot. Eva Skyman tycker att personalens rädsla för smittan är överdriven och till stor del beror på okunskap. Tack vare bättre följsamhet till basala hygienrutiner och andra åtgärder sprids mrsa knappt längre på sjukhus. Uttrycket "sjukhussjukan" har blivit förlegat, då smittspridning i huvudsak sker i andra vårdformer, i svenska samhället och på resor utomlands.

– Jag skulle vara mer ängslig för smitta om jag var i Thailand, hade ett myggbett med öppen hud och sedan fick massage på stranden än i svensk sjukvård. Här arbetar personal utifrån basala hygienrutiner. De bryter smittvägen genom att sprita sig före och efter vårdmoment och mellan patienter och använda handskar och förkläde vid kontakt med kroppsvätskor. Alla patienter ska bemötas lika.

Mrsa bland personalen

Ett flertal personer bland Västra Götalands vårdpersonal är positiva för mrsa. De följs upp med provtagning. De har ingen skyldighet att berätta på jobbet, men de flesta väljer att göra det.

– Det går utmärkt att komma tillbaka till arbete i vården. Vi har däremot ingen aning om hur många anställda som är bärare av vare sig mrsa eller tarmbakterier med ESBL. Bakterier från personalen odlas endast efter arbete eller vård utomlands.