Doktoranden Fredrik Hieronymus vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har granskat utvärderingarna av antidepressiva läkemedel.

I en artikel som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Molecular Psychiatry beskriver han hur effekten av selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, på senare år starkt ifrågasatts. I många studier har inte det inte ens gått att säkerställa skillnaden mellan vanliga sockerpiller och SSRI-preparat.

Fel saker mätts

Men det beror enligt Fredrik Hieronymus på att de utvärderingar som gjorts baseras på frågeformulär som utvecklades under 1950-talet. Dessa skattningsskalor innehåller en rad symtom som även förekommer hos personer som inte lider av depression.

När dessa skattningsskalor användes visade endast drygt hälften av 32 granskade studier en tydlig effekt av SSRI jämfört med sockerpiller, placebo.

Undersökte nedstämdehet

Men när Fredrik Hieronymus tittade på samma studier och enbart undersökte effekten på nedstämdhet, vilket är ett av huvudsymtomen vid depression, visade sig SSRI-preparaten vara mycket effektiva. I 29 av de 32 studierna sågs en tydlig skillnad gentemot placebo.

– Vår slutsats är att ifrågasättandet av den antidepressiva effekten hos SSRI-läkemedel i hög grad baseras på en olycklig feltolkning av de studier som gjorts. I själva verket är det vetenskapliga stödet för att de utövar en påtaglig antidepressiv verkan mycket stark, säger farmakologen Elias Eriksson som lett den forskargrupp som Fredrik Hieronymus ingår i.