Barnmorskan, som jobbade på en vårdcentral, har underlåtit att mäta uterus storlek hos flera gravida kvinnor, hon har inte tagit blodtryck och missat andra viktiga provtagningar. Hon har underlåtit att kalla patienter till kontroller och att göra vårdplaner. Dessutom saknas viktiga journalanteckningar och barnmorskan har vid flera tillfällen lämnat felaktig information till patienter. Barnmorskan har också fått klagomål från patienter.

Stor mängd avvikelser

Det är ett omfattande utredningsarbete som Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har haft att ta ställning till för att bedöma om barnmorskan kan anses ha rätt kompetens för sitt yrke. Arbetsgivaren har gått igenom samtliga fall som barnmorskan ansvarat för under drygt ett år och avslöjat allvarliga brister. Sammanlagt har 60 avvikelser hittats hos 23 av 52 patienter.

Barnmorskan, som inte längre är kvar på vårdcentralen, hävdar att hon var oförberedd på att arbetet var så självständigt och anser att hon inte fått det stöd som hon önskat från arbetsgivare och kolleger. Hon säger också att arbetsbelastningen var hög och arbetssituationen pressad.

En patientsäkerhetsrisk

Inspektionen för vård och omsorgs bedömning är dock att avvikelserna beror på oskicklighet hos barnmorskan själv och inte på brister i verksamheten. Kompetensbristerna är så allvarliga att barnmorskan utgör en risk för patientsäkerheten.

Därför anser Ivo att barnmorskan ska åläggas en treårig prövotid med möjlighet till utbildning och kompetensutveckling. Beslutet om prövotid fattas slutgiltigt av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Diarienummer hos Ivo: 8.7.7-15594/2015