Föreskrifterna om basala hygienrutiner som funnits inom hälso- och sjukvården sedan 2007 ska gälla även vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Socialstyrelsens beslut börjar gälla den 1 januari 2016.

Många som får omsorgsinsatser i dag är multisjuka och därmed särskilt utsatta för vårdrelaterade infektioner. De rör sig ofta mellan sjukvården och omsorgen, vilket innebär risk för smittspridning. De senaste åren har också spridningen av olika multiresistenta bakterier ökat och blivit vanligare ute i samhället.

– Därför måste vårdens hygienregler även användas inom exempelvis äldreomsorgen, säger Inger Andersson von Rosen, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Många följer redan i dag de regler som finns och lagen ställer krav på god kvalitet i vård och omsorg vilket naturligtvis innebär att ingen ska behöva riskera att drabbas av smitta. Men föreskrifterna förtydligar hur personalen ska arbeta för att uppnå det.

Det handlar exempelvis om hur händerna ska göras rena och att arbetskläder ska vara kortärmade och bytas minst en gång om dagen. Kläderna får enbart bäras på jobbet. Regelverket innehåller även bestämmelser om när och hur skyddskläder och skyddshandskar måste användas.

Socialstyrelsen kommer att publicera mer information när förskrifterna finns i tryck.