En ny rapport från Socialstyrelsen visar på stora skillnader mellan olika delar av Sverige när det gäller abortfrekvensen på grund av allvarliga fosterskador.

I Stockholm aborteras 60 procent av fostren på grund av allvarliga hjärtfel, jämfört med cirka 20 procent i övriga Sverige.

Även när det gäller ryggmärgsbråck ligger Stockholm tillsammans med Göteborg högst med en abortfrekvens på 60 procent. I landets norra region är siffran 30 procent.

Socialstyrelsen har inte närmare utrett vad skillnaderna beror på, men i rapporten tas tänkbara orsaker upp: tillgång till fosterdiagnostik, klinikernas olika vårdrutiner vid misstänkt fosterskada och kromosomavvikelse, samt olika rapporteringsgrad. En annan förklaring kan vara olika inställning till handikapp som ryggmärgsbråck.

Abortfrekvensen för foster med Downs syndrom har också ökat kraftigt. År 1999 aborterades 45 procent av alla foster med Downs syndrom, 2013 hade siffran stigit till 60 procent.