Det var när Universitetskanslersämbetet förra året granskade röntgensjuksköterskeutbildningar som Luleå tekniska universitet och Örebro universitet fick omdömet bristande kvalitet.

Läser uppsatser

Genom att gå igenom examensarbeten, intervjua studenter och lärare och låta dem göra en självvärdering framkom sådana svagheter i utbildningarna att de riskerade att förlora rätten att utfärda examen.

Bland annat saknade lärare, handledare och studenter kännedom om aktuell forskning. Flera examensarbeten hade bristande beskrivningar av den vetenskapliga grunden. En av utbildningarna fick även kritik för att den hade för låg förankring i röntgensjuksköterskans profession.

Insats gav utdelning

Med omfattande åtgärdsprogram har de båda universiteten lyckats vända den negativa trenden. Nu finns fler förberedande kurser i uppsatsarbete, stöd för handledare och ett tydliggörande av radiografins vetenskapliga grund. De får nu betyget hög kvalitet.