Även om antalet fall av tuberkulos i Sverige har ökat sedan 2003, så tillhör Sverige ändå ett av de länder i världen som har lägst incidens av sjukdomen. Antalet fall beror helt på migrationsflödet från länder där tuberkulos fortfarande är vanligt.

Tuberkulos bland personer födda i Sverige är numera så ovanligt att det finns stor risk att man i vården inte alltid överväger diagnosen, enligt Folkhälsomyndigheten.

Tar fram nationell plan

Folkhälsomyndigheten ska nu ta fram ett förslag till en nationell tuberkulosplan som ska identifiera riskgrupper och ta fram strategier för hur de ska nås. Planen ska också vara ett hjälpmedel för vården med information om var man kan få stöd för handläggning av tbc-fall och råd vid smittspårning.

I höst ska Folkhälsomyndigheten också arrangera en dag om tuberkulos som riktar sig till de som arbetar med sjukdomen i Sverige; på laboratorier, smittskyddsenheter och kliniskt med patienter. Då ska den nationella planen diskuteras liksom aktuell epidemiologi och övervakning i Sverige.