Patienterna rapporterade själva blodtryck, puls, läkemedel, livsstil, symtom och välbefinnande genom att använda sin mobiltelefon. Det interaktiva websystemet sände tillbaka frågor och uppmuntrande meddelanden och påminnelser.

Under studiens åtta veckor sänktes det systoliska blodtrycket i medeltal med 7 mmHg och det diastoliska med 4,9 mmHg. Sänkningen skedde främst under de första veckorna för att sedan stabiliseras.

– Resultatet visar signifikant skillnad mellan blodtrycket första och sista veckan , oavsett initialt blodtryck sänktes det, säger Ulrika Bengtsson, som presenterar studien i en ny avhandling från Sahlgrenska akademin, vid Göteborgs universitet.

Samband med livsstilen

Ett välkontrollerat blodtryck minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Patienter behöver förstå sambandet mellan blodtryck och hur man lever i vardagen. Ulrika Bengtssons syfte med studien är att personer med högt blodtryck ska få stöd att hantera sitt höga blodtryck med hjälp av redskapet i mobiltelefonen.

De 50 deltagarna i studien fick en bättre förståelse för sambandet med deras livsstil och blodtrycket. I slutet av studien gjordes uppföljande samtal.

Stöd i behandlingen

– De relaterade sitt blodtrycksvärde till ett sammanhang, som en stressig händelse, dålig sömn eller fysisk aktivitet, säger Ulrika Bengtsson.

Studien visar att ett interaktivt websystem med både frågor och meddelanden kan fungera som stöd i behandling av högt blodtryck och ge både lägre blodtryck och bättre förståelse. Men effekten över längre tid och med fler deltagare behöver studeras vidare.