Vårdfokus har tidigare skrivit om de nya riktlinjerna, som presenterades i remissform förra hösten. I dag kom den slutgiltiga versionen.

Socialstyrelsen understryker vikten av att alla astma- och kol-patienter som röker erbjuds hjälp att sluta när de kommer i kontakt med vården. Det inkluderar även föräldrar till barn som har astma.

Astma och kol är komplexa sjukdomar som ofta kräver flera olika typer av insatser samtidigt. Men rökstopp är en av de viktigaste åtgärderna, för kol-patienter är det nästan det enda som kan bromsa förloppet. Trots det visar Socialstyrelsens utvärdering att en tredjedel av primärvårdsenheterna inte erbjuder sådan hjälp i tillräcklig omfattning.

Tidigare diagnos viktigt

I de nya riktlinjerna lyfts också vikten av tidig diagnos fram. I dag är det många barn med återkommande astmasymtom som inte utreds. Med rätt behandling skulle många kunna bli symtomfria. Det finns också ett mycket stort mörkertal av personer som inte vet att de har kol, som behöver få utredning och behandling.

Riktlinjerna säger även att sjukvården bör erbjuda fler återbesök än i dag.

– Att följa upp patienten är viktigt för att säkerställa optimal behandling och god sjukdomskontroll. Annars är risken stor att man drabbas av försämringsperioder och måste söka akut vård på nytt, säger utredaren Elisabeth Eidem.

Ökade vårdkostnader

På kort sikt bedöms riktlinjerna innebära ökade vårdkostnader. På längre sikt kan dock kostnadsbesparingar göras ifall sjukdomarna upptäcks, behandlas och följs upp tidigare.

Samhällskostnaderna för astma beräknas vara omkring 8 miljarder kronor per år och för kol är siffran cirka 14 miljarder kronor. Det handlar både om hälso- och sjukvårdskostnader och indirekta kostnader, som till exempel arbetsbortfall.