I våras trodde Akademiska sjukhuset att underskottet skulle bli 100 miljoner kronor – nu är prognosen att det blir dubbelt så mycket, 200 miljoner för 2015.

En viktig förklaring är att bristen på specialistsjuksköterskor gör att operationssalar inte kan hålla öppet och sjukhuset går miste om intäkter från utomlänspatienter.

– Främsta orsakerna till den försämrade prognosen är att sjukhuset inte lyckas möta det ökade remissflödet för riks- och regionvård och minska köerna som planerat. Detta hänger delvis samman med bristen på specialistsjuksköterskor inom framförallt operation, anestesi och intensivvård, säger Jan-Erik Sundquist, biträdande sjukhusdirektör, i ett pressmeddelande.

Sjukhuset har sedan tidigare ett åtgärdsprogram för att få ekonomin i balans och har också satsat på vidareutbildning med studielön för sjuksköterskor inom vissa specialistområden. Men de akuta ekonomiska problemen kräver nu större besparingar.

– Den försämrade prognosen för helåret innebär att åtgärdsprogrammet inte räcker. Vi arbetar nu på att ta fram ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna och klara en ekonomi i balans i år och kommande år, säger Jan-Erik Sundquist.