De flesta anhöriga vill ställa upp och hjälpa sin svårt sjuke familjemedlem eller nära vän. Men ibland blir priset högt.

– Vår forskning visar att äldre anhöriga som känner att de inte har något annat val än att vårda den sjuke, och inte heller kan fråga familjen eller kommunen om hjälp, riskerar den egna hälsan, säger Elizabeth Hanson.

Internationell konferens

Hon är professor i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och en av föreläsarna vid den internationella anhörigkonferensen som pågår i Göteborg 4-6 september.

Arrangören NKA, Nationellt kunskapscentrum för anhörigfrågor, utgår ifrån den demografiska förändringen med ett ökat antal äldre.

– Som sjuksköterska är det viktigt att ge de anhöriga stöd, att fråga hur de ställer sig till att vårda sin familjemedlem. Men samhället har inte alltid lätt att erbjuda alternativ idag, eftersom platserna på särskilda boenden har minskat, säger Elizabeth Hanson.

Balansgång att ha eget liv

Studier hon gjort tillsammans med forskarkollegor visar att de som hade inställningen att  det känns meningsfullt att vårda sin familjemedlem, inte hade risk för egen ohälsa.

– De kände att vårdandet var tillfredsställande. Det är en balansgång där de också behöver fortsätta ha ett eget liv och umgås med andra.

Relationen kan också gå förlorad när partnern tar mer och mer ansvar för vård och omsorg.

Barn tar på sig ansvar

Konferensen uppmärksammar även barn som tar hand om sina sjuka anhöriga. Sedan 2010 kräver hälso- och sjukvårdslagen från 2010 att barns behov om de har en svårt sjuk förälder ska uppmärksammas.

– Vi ser att barn till somatiskt eller psykiskt sjuka tar på sig ansvar och har behov av information och stöd, även praktiska lösningar.

Den komplexa bilden av barn som vårdare presenteras i en ny antologi i ämnet där 20 olika forskare bidragit.

– Forskning från USA, Storbritannien och även Sverige visar att om man gör omfattande insatser över tid påverkar det självklart skolarbete. Om man är lite äldre försämrar det de egna möjligheterna till högre utbildning och att komma in på arbetsmarknaden.

Lagom stort ansvar

Men erfarenhet visar också att barn som får ta ett lagom stort omsorgsansvar är mer mogna och har större empatisk förmåga.

– Som sjuksköterska får man fundera på vilka insatser som behövs för att barnet inte ska ta alltför omfattande vårdansvar. Om barnet vill vara med och ta hand om föräldern kan man planera hur det bäst görs så att barnet kan fortsätta utvecklas själv. Vår avsikt är att forska mer inom området barn som anhöriga till sjuka.