I går beslutade Arbetsmiljöverket om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. I den finns regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

– Att så många blir sjuka på jobbet är oacceptabelt. Arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen, säger generaldirektören Erna Zelmin Ekenhem i ett pressmeddelande.

Fokus på förebyggande

Den nya föreskriften riktar in sig på det förebyggande, systematiska, arbetsmiljöarbetet vilket innebär att man kartlägger risker och vidtar åtgärder innan sjukdom eller ohälsa uppstår.

Enligt den nya föreskriften ska arbetsgivaren ansvara för att:

  • Arbetsbelastningen inte är för hög. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet och det ska finnas möjlighet till återhämtning, annat arbetssätt eller ändrade prioriteringar.
  • Arbetstiderna inte leder till ohälsa. Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Redan i planeringen behöver arbetsgivaren uppmärksamma detta och även se till att det finns tid för återhämtning.
  • Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, till exempel i en policy. Det ska också finnas rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur och var de utsatta snabbt ska få hjälp.

Föreskriften ställer också krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Arbetsgivaren ska också sätta upp mål för att främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö.

TCO efterlyser sanktioner

Även sedan tidigare finns regler för organisatorisk och social arbetsmiljön i arbetsmiljölagen, men reglerna är nu samlade och förtydligade. Förslaget till ny föreskrift har varit ute på remiss till bland andra fack- och arbetsgivarorganisationer. De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2016.

Tjänstemännens centralorganisation, TCO, välkomnar föreskriften men tycker samtidigt att det finns brister, till exempel att det inte finns någon sanktionsavgift när en arbetsgivare bryter mot den.

– Naturligtvis hade det varit bra om föreskrifterna hade blivit mer effektiva, genom exempelvis sanktionsavgifter. Jag tror däremot att bara det faktum att vi nu får nya bestämmelser kommer att göra skillnad, säger Eva Nordmark, ordförande TCO, i ett pressmeddelande.