Patientsäkerheten i hälso-och sjukvården blir allt bättre, visar en rapport som bygger på journalgranskningar vid 63 sjukhus i landet. Bland annat minskar en av de vanligaste skadorna, nämligen vårdrelaterade infektioner, VRI.

Granskningen omfattar över 38 000 vårdtillfällen och är därmed även internationellt en av de största som någonsin genomförts.

– Det är mycket glädjande att det totala antalet skador och vårdskador minskar. Det betyder minskat lidande för patienter och sänkta kostnader för vården vilket frigör resurser till annan viktig vård, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, i ett pressmeddelande.

Mätningarna har pågått sedan januari 2013 och den nya rapporten redovisar resultatet för hela 2014. Den minskning som ses mellan åren innebär att uppskattningsvis 15 000-20 000 färre patienter årligen slipper drabbas av en vårdskada. Resultaten är statistiskt säkerställda.

Stora konsekvenser

Av rapporten framgår att andelen vårdtillfällen där patienten har fått en vårdskada minskade från 9,9 procent första halvåret 2013 till 7,3 procent andra halvåret 2014. Mer än hälften av skadorna bedömdes som lindriga, men närmare 45 procent ledde till förlängd sjukhusvistelse. I fem procent av fallen bedömdes skadan orsaka bestående men eller till och med bidra till att patienter avled.

Journalgranskningen visar även att drygt 60 procent av skadorna gått att undvika, eller sannolikt varit undvikbara.

En rapport som innehåller en fördjupad analys av utvecklingen över tid för de större skadeområdena kommer att publiceras våren 2016 då även resultaten för år 2015 är klara.