Det var i samband med ett tillsynsärende på Länssjukhuset i Kalmar som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, upptäckte att röntgenkliniken använder sig av ett röntgeninformationssystem där det går att ändra patientinformationen i efterhand.

Viktig information kan alltså ändras eller raderas så att det i efterhand inte går att spåra den ursprungliga texten.

Patientsäkerhetsrisk

– Det kan bli väldigt allvarligt i det enskilda fallet. Exempelvis om man av misstag ändrar information i en remiss. I värsta fall skulle det kunna leda till att diagnosen missas och att behandlingen därför inte blir korrekt, säger Ivos inspektör Adam Holmström.

I Kalmarfallet handlar det om en programvara som röntgen kopplat till huvudjournalsystemet. I vilken omfattning samma program används på andra sjukhus vet inte Ivo.

– Men motsvarande produkter används över hela landet. Därför finns en risk att det här problemet finns på många ställen. Det är orsaken till att vi går ut med den här informationen till alla vårdgivare och alla medicintekniska chefer inom de region- och landstingsdrivna sjukhusen, säger Adam Holmström.

Strider mot patientdatalagen

Digitala röntgeninformationssystem används bland annat för överföring av remisser och utlåtanden i samband med bilddiagnostiska undersökningar. De betraktas som en del av patientjournalen.

Enligt patientdatalagen får uppgifter i en journalhandling inte raderas eller göras oläsliga, annat än i vissa fall där Ivo gått med på en patients önskan om att förstöra en journalhandling. 

Ivos beslut vad gäller röntgenkliniken i Kalmar har diarienummer 7299/2014-15.