I dag föds cirka 30-40 barn i graviditetsvecka 22-23, vilket är nära gränsen för när de kan förväntas överleva. I bland annat Uppsala har man satt in livräddande åtgärder, men så ser det inte ut i hela landet.

– Tidigare har det rått delade meningar om när hjärt-lungräddning ska sättas in på så kraftigt för tidigt födda barn. I Uppsala är överlevnaden över 50 procent när dessa barn får respiratorvård vilket är mycket högt vid en internationell jämförelse, säger Erik Normann, chef för neonatalkliniken på Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

Samsyn ska råda

Nu har föreningarna för neonatalläkarna och förlossningsläkarna tillsammans med de medicinskt ansvariga för neonatal och förlossningsvård vid alla landets universitetssjukhus arbetat fram ett konsesusdokument i frågan. Riktlinjerna är inte tvingande, men arbetsgruppen tror att de kommer att följas eftersom förankringen är så stor.

De nya riktlinjerna innebär i korthet att:

  • Gravida kvinnor i riskzonen bör remitteras till universitetssjukhus från 22 fullgångna veckor. Behandling med kortison bör övervägas vid samma tid, och sättas in senast från 23 fullgångna veckor. 
  • Neonatalläkare bör närvara vid förlossningar från 22 fullgångna veckor.
  • Hjärt-lungräddning (respiratorvård) ska övervägas från 22 fullgångna veckor och rekommenderas från 23 fullgångna veckor.