Nio av tio kommuner anser att fallolyckor, läkemedelsanvändning och hantering av mediciner är de största riskområdena. Det visar Socialstyrelsens årliga rapport om patientsäkerhet, som i år också omfattar kommunerna.  

För kommunernas del bygger uppgifterna om vårdskador på bedömningar.

Risk för undernäring

För att förebygga vårdskador i kommunerna behöver fler insatser sättas in för att förhindra exempelvis fallolyckor, trycksår och undernäring, säger Carina Skoglund, sakkunnig på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

– Det kan handla om påstötning och uppmuntran att äta eller att sätta in energi- och proteinrik kost. För personer med bedömd risk för undernäring får endast 50 procent någon planerad förebyggande åtgärd och inom kommunens hemsjukvårdsteam bara en dryg tredjedel.  

Två tredjedelar av kommunerna ansåg att informationsöverföringen mellan vårdgivare och även inom den egna organisationen är ett stort riskområde.

– Det är viktigt att vården sker i en obruten kedja. Det innebär inte bara att olika yrkesgrupper som finns nära patienten måste samverka, utan även kommuner och landsting, säger Carina Skoglund.

Minskar i landstingen

Vårdskador inom landstingens somatiska slutenvård visar en fortsatt nedåtgående trend, enligt journalgranskningar. Första halvåret 2013 var andelen vårdtillfällen med vårdskador 10 procent, andra halvåret 2014 var de 7,3 procent. 

Det visar att patientsäkerhetsarbetet inom landsting och regioner är på rätt väg, konstaterar Carina Skoglund.