Sedan 2009 är kommunerna enligt lag skyldiga att erbjuda stöd till de många människor som vårdar äldre och långvarigt sjuka anhöriga i hemmet.

Men vilken effekt har de olika utbildningsprogram som finns för anhöriga och närstående som vårdar personer med demens? Jo de fungerar faktiskt ganska bra, konstaterar SBU som gjort en systematisk översikt av den internationella forskning som finns på området.

Forskningen visar nämligen att den börda som många närstående upplever minskar efter att de fått delta i ett utbildningsprogram för anhöriga. Programmen har dessutom visat sig ha en viss förebyggande effekt mot depressioner hos dem som vårdar anhöriga med demens i hemmet.

Med utgångspunkt från en svensk studie som inte bara innefattar utbildning utan även stödgrupper för anhöriga har SBU räknat ut att kommunens kostnad landar på cirka 1 000 kronor per deltagare, vilket enligt SBU är en tämligen blygsam summa i sammanhanget.