I sitt svar till forskargruppen skriver den regionala etikprövningsnämnden i Göteborg att risken för patienter med schizofren sjukdom och paranoida tillstånd är alldeles för stor.

"Att kontinuerligt övervaka en patients beteende avseende var han befinner sig, aktivitet, verbal aktivitet, skapar ett misstroende hos patienten mot denna teknik och falsk trygghet hos vårdgivaren. Nämnden finner det därför att betrakta som oetiskt att genomföra denna typ av studie på individer med schizofren och paranoid grundsjukdom. Dessa individer saknar vanligtvis full sjukdomsinsikt trots en adekvat psykofarmakabehandling.", skriver nämnden.

Däremot tillåter den ett annat forskningsprojekt där man med hjälp av samma typ av mobilapplikation – Mood Mapper – ska följa ett antal personer med bipolär sjukdom.