– Skulle man gå ner på detaljnivå i enskilda fall skulle vi säkert hitta vårdskador som beror på resursbrist eller otillräcklig bemanning, men med den mer övergripande analys som vi har gjort kan vi inte se att skadeanmälningarna ökat på grund av att patientsäkerheten försämrats, säger chefläkaren Pelle Gustafson vid Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf.

Förra året fick Löf in 15 700 anmälningar, vilket är en ökning med nio procent jämfört med 2014. I cirka 40 procent av ärendena beviljades patienterna ersättning.

– Under senare år har antalet ersatta skador ökat med mellan en och två procent per år, vilket innebär att de inte alls ökar i samma takt som antalet anmälningar. Även det är en indikation på att det inte i första hand är patientsäkerheten som försämrats utan snarare medvetenheten om att försäkringen finns, och att mer vård bedrivs, säger Pelle Gustafson.

Enligt Löf beror ökningen alltså i huvudsak på att patienterna blivit mer varse om att de kan anmäla skador. Delvis till följd av den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 2011, där det uttryckligen sägs att vårdgivaren ska informera patienter och närstående om vart de kan vända sig vid en misstänkt vårdskada.

Ett annat skäl som Löf lyfter fram är att landstingen och regionerna arbetar allt mer aktivt med patientsäkerhetsfrågor, vilket ökat kunskapen om försäkringen både bland vårdanställda och bland allmänheten.

Under 2015 betalades totalt 630 miljoner kronor ut i ersättningar till patienter och efterlevande i hela landet.

Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är skador som uppstått på grund av försenad eller utebliven diagnos.