Distriktssköterskorna är oroliga. Samtidigt som det förebyggande folkhälsoarbetet blir allt viktigare gör vårdvalets ersättningssystem i Stockholm att deras specialistkompetens inte efterfrågas längre. I kväll möter Distriktssköterskeföreningen landstingets politiker för att ställa frågan: "Vill ni ha oss kvar?".

Ina El-Sherif är vice verksamhetschef på Ringens vårdcentral på Södermalm och ordförande för Distriktsköterskeföreningen i Stockholm.

– Distriktssköterskor har funnits lika länge som sjuksköterskor. Vi har ända från början varit specialister på hygien, kost, sårvård – och vi har alltid funnits ute bland befolkningen och sett hur patienterna har det i sina hem. Nu, när problemet med stillasittande och fetma är större än någonsin, håller vår kår på att försvinna, säger hon.

Lönsamheten viktigast

Till en del beror det på stora pensionsavgångar. Till en ännu större del på vårdvalets ersättningssystem som har premierat många och snabba läkarbesök på mottagningar. Och som inte ger mer ersättning för ett besök hos distriktssköterskan än för ett sjuksköterskebesök. Sedan primärvården tvingades till lönsamhet finns inte tid för det längre hälsofrämjande samtalet.

– Underlaget för ersättning 2016 innebär visserligen ett inte fullt lika stort fokus på läkarna, men många vårdcentraler i Stockholm har bara en distriktssköterska. När vi för ett par år sedan diskuterade hemsjukvårdens framtid med landstingspolitikerna var det ingen som visste skillnaden mellan en sjuksköterska och en distriktssköterska, säger Ina El-Sherif.

Yrket har förändrats

Specialistutbildningen omfattar 75 högskolepoäng och innebär, förutom kompetensen, rätt att förskriva läkemedel inom områden som mage och tarm, nutrition, och sårbehandling. Men en fråga som Distriktssköterskeföreningen ställer sig är varför sjuksköterskor ska satsa på en sådan utbildning om de inte får praktisera det de lärt sig.

Distriktssköterskans yrke har förändrats från områdesansvar, helhetsvård och hälsofrämjande insatser till att leverera apo-doser, dela dosetter och ge insulin. Det är arbetsuppgifter som undersköterskorna hade tidigare – innan de försvann för att de inte ger tillräcklig ersättning i vårdvalet.

Lägga ned utbildningen?

– Jag hoppas att politikerna tänker till. Räcker det med sjuksköterskor på våra vårdcentraler? Om svaret är ja, bör utbildningen läggas ned. Om inte måste utbildade distriktssköterskor få det övergripande ansvaret för hemsjukvård och förebyggande hälsoarbete som de har utbildning för.

Till kvällens politikerutfrågning kommer representanter från samtliga partier, utom Sverigedemokraterna. Ina El-Sherif hoppas att kvällens diskussion blir en ögonöppnare.

– Fetma och hjärt-kärlsjukdomar är ett allt större hot mot folkhälsan och vår kår kan motivera till fysisk aktivitet och ha samtal om kost och livsstil. Utredningen om vårdens effektivitet vill ha äldremottagningar på varje vårdcentral – det borde vara lika viktigt med hälsocentraler, säger hon.