Det råder brist på äggdonatorer i Sverige. För att få fler kvinnor att donera ägg höjde Region Skåne ersättning från 3 000 till 11 000 kronor och flera funderar på att följa efter. Men detta är fel väg att gå, anser Smer, Statens medicinsk-etiska råd.

– Smer har förståelse för att det är bekymmersamt för dem som väntar på en äggdonation att det råder brist på äggdonatorer i Sverige. Att öka antalet äggdonatorer genom att höja en schablonersättning är dock inte rätt väg att gå, säger Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot i Smer.

Donera av ekonomiska skäl

Smer anser att höga schablonersättningar kan locka personer att donera ägg av ekonomiska skäl och därmed skulle dagens princip om att donation ska ske av altruistiska skäl omkullkastas.

– Äggdonation i sig aktualiserar många etiska frågor och flera aktörer är involverade i processen. En donation bör aldrig ske lättvindigt eller av ekonomiska skäl. Höga schablonersättningar innebär dock en risk för att personer i ekonomiskt trångmål väljer att donera för pengarnas skull, säger Göran Hermerén, sakkunnig i Smer.

Smer anser att den som donerar, vare sig det handlar om ägg eller organ, ska hållas ekonomiskt skadelös, vilket innebär att ersättningen är individuell och beräknas utifrån donatorns utgifter och inkomstbortfall.

Strider mot internationella regler

Om ersättning lämnas utöver detta kan det ses som att det handlar om betalning för det donerade materialet. Det strider i så fall mot nationella och internationella regelverk om att den mänskliga kroppen och delar av den aldrig får bli föremål för handel.

Smer gör uttalandet mot bakgrund av att det på senare tid diskuterats att det behövs en höjd ersättning för att få fler att donera ägg och att det ska vara samma ersättning över hela landet.