Sedan 2007 har barnmorskan Malin Bogren haft olika uppdrag för FN i södra Asien. I sin avhandling, som hon lade fram i början av februari vid Sahlgrenska akademin, har hon kartlagt barnmorskesituationen i Afghanistan, Bangladesh, Butan, Indien, Nepal och Pakistan. Alla är länder med hög mödradödlighet.

Inte i något av länderna är barnmorska en självständig profession. I Nepal saknas barnmorskor helt och hållet. Där är det i stället sjuksköterskor som utför barnmorskornas arbete, utan att ha den formella kompetensen.

Ger förslag på lösningar

Malin Bogren har också formulerat en strategi för att stödja etableringen av en kompetent barnmorskeprofession.

– De viktigaste rekommendationerna för att förbättra barnmorskeprofessionen i de granskade länderna är att utveckla lagstiftningen, stärka utbildningsmiljön och därmed höja professionens status, säger Malin Bogren.

Avhandlingen ger rekommendationer till olika nivåer av beslutsfattare, civilsamhället, akademin och bidragsgivare.

– Förhoppningsvis kan den kunskapen hjälpa till att etablera barnmorskeprofessionen i södra Asien, och därmed förbättra och främja hälsan hos mödrar och nyfödda barn.