Rektorn på skolan förklarade att det av lagen inte framgår vilken utbildning en skolsköterska ska ha. Men efter förhandlingar med Vårdförbundet ändrades titeln på undersköterskans tjänst till elevstödjare.

Efter händelsen har Riksföreningen för skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen undersökt hur skolsköterskans roll och ansvar definieras i svensk lagstiftning.

I en debattartikel i Dagens Samhälle konstaterar de att begreppet skolsköterska faktiskt inte förekommer i hälso- och sjukvårdens regelverk, trots att det finns krav på att den som exempelvis hanterar läkemedel ska vara legitimerad sjuksköterska. För att ordinera läkemedel för vaccinationer krävs dessutom specialistutbildning.

Enligt skollagen ska det finnas tillgång till skolsköterska i elevhälsan. Men vilken utbildning som krävs står det ingenting om. I förarbetena till skollagen anges bara att elevhälsans personal ska ha adekvat utbildning.

För att barn och ungdomar ska få en likvärdig elevhälsa och rätt till en hälsofrämjande och förebyggande medicinsk elevhälsa kräver Riksföreningen för skolsköterskor och Svenska skolläkarföreningen att:

  • skolan tar sitt ansvar som vårdgivare och enbart anställer legitimerade sjuksköterskor med adekvat utbildning som skolsköterska.
  • departement och statliga myndigheter definierar att begreppet skolsköterska avser legitimerad sjuksköterska med adekvat utbildning.
  • tillsyn av den medicinska elevhälsan genomförs regelbundet för att granska huvudmannens ansvar.