De flesta som drabbats av narkolepsi efter vaccinationen insjuknade inom ett år, men i viss utsträckning upp till två år efteråt. Men tiden mellan de första symtomet till diagnos är lång och varierar mycket.

Det framkommer i en studie som Läkemedelsverket gjort tillsammans med Karolinska institutet och Uppsala Clinical Research Center på uppdrag av regeringen. 

Resultet visar bland annat att:

  • De flesta rapporterar första symtom på narkolepsi under första året efter vaccination, men i viss utsträckning upp till två år.
  • Tiden från första symtom till diagnos är i genomsnitt 67 veckor men är mycket varierande mellan olika invidier.

Genom att beräkna hur antalet som årligen insjuknar i narkolepsi förändrats under studieperioden bland vaccinerade jämfört med ovaccinerade har forskarna belyst tidsförhållandet mellan vaccination och debut av symtom.

Ansvarig för studien är Nils Feltelius, senior vetenskaplig rådgivare på Läkemedelsverket.

– Narkolepsisjukdomens speciella karaktär med ofta ett långsamt, individuellt mycket varierande insjuknande, liksom att antalet ovaccinerade varit lågt har inneburit en del metodologiska problem, men sammanfattningsvis bedömer vi att studien ger rimligt säkra och informativa svar på de frågor som den har haft att besvara, säger han i ett pressmeddelande.