Att röra på sig under graviditeten är bra för de flesta och ökar välbefinnandet både för kvinnan och barnet. Det främjar stabil vikt, insulinkänslighet, normalt blodtryck och kan förbättra graviditetsutfall. Trots hälsovinsterna upplever barnmorskor inom mödravården att rådgivning om fysisk aktivitet är komplex och mångfacetterad.

Genom åtta fokusintervjuer med totalt 41 barnmorskor och djupintervjuer med 14 gravida omföderskor har barnmorskan och doktoranden Maria Lindqvist undersökt upplevelser av rådgivning om fysisk aktivitet.

God effekt

Det visade sig att nästan hälften av de gravida följer i dag Socialstyrelsens rekommendation om minst 150 minuters fysik aktivitet i veckan.

– De är en grupp som karakteriseras av signifikant lägre BMI, högre utbildningsnivå samt en högre grad av välbefinnande i jämförelse med de som inte uppnådde rekommendationerna för fysisk aktivitet, säger Maria Lindqvist.

Flera barnmorskor uttryckte en oro för att bli avvisade av kvinnan om känsliga ämnen som övervikt och fysisk aktivitet förmedlades allt för uppriktigt. De ”trippade på tå” och närmade sig de frågorna mer försiktigt. Trots att barnmorskorna uppgav att de försökte anpassa rådgivningen efter varje kvinna önskade de gravida sig en mer individuellt anpassad rådgivning. Några kvinnor upplevde att barnmorskorna saknade kunskap om fysisk aktivitet och att fokus framför allt var den medicinska övervakningen under graviditeten.

Olika kulturer

En annan utmaning för barnmorskorna är att förmedla råd kring fysisk aktivitet till kvinnor som har inflyttat till Sverige. Gravida inflyttade kvinnor upplevde i sin tur ibland barnmorskornas rådgivning om fysisk aktivitet under graviditeten som motstridig med deras egen tradition och råd från anhöriga.

– Kommunikation är en utmaning i all sorts rådgivning och det bör därför finnas resurser och tid för barnmorskor att fortbilda sig inom exempelvis rådgivning i fysisk aktivitet så att de kan förbättra den personligt anpassade informationen till gravida, säger Maria Lindqvist.

Den första delen i Maria Lindqvist avhandling var en kartläggning av riktlinjer för graviditetsdiabetes samt riskfaktorer och graviditetsutfall vid graviditetdiabets. Den studien utgör en del av det vetenskapliga underlaget i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för screening och diagnostiskt värde för graviditetsdiabetes som kom ut 2015.