Det var 2013 som 1 562 kvinnor erbjöds gratis cellprovskontroll i tre socioekonomiskt utsatta områden i Göteborg. En forskningsgrupp följde deltagandet och jämförde med kvinnor som fick betala den vanliga avgiften på 100 kronor för cellprovskontrollen.

Resultatet visar att i den slumpmässigt utvalda gratisgruppen deltog 37 procent, medan 39 procent av dem som fick betala kom till cellprovskontrollen.

– Vi blev faktiskt förvånade över resultatet. Vi trodde själva att gratis cellprov skulle öka deltagandet, framför allt i dessa socioekonomiskt utsatta områden som har lägre deltagande än övriga delar av staden, säger Emilia Elfonzo, gynekolog och en av forskarna bakom studien som gjorts vid Sahlgrenska akademin i samarbete med Närhälsan och Regionalt cancercenter väst.

Andra åtgärder

Forskarna menar att resultaten ändå inte kan användas för att höja avgiften eller för att införa avgifter där det tidigare varit gratis.

– Man ska komma ihåg att avgiften är låg och en högre avgift kan mycket väl vara avskräckande. Men resultatet lär oss att pengar som kan användas för att avskaffa denna låga avgift kanske kan användas bättre. Att underlätta för kvinnor att delta i cellprovskontroll är viktigt och det finns andra åtgärder som har bevisat bra effekt, säger Björn Strander, huvudansvarig för studien.

Det handlar till exempel om förbokade tider som är lätta att boka om, årliga påminnelser eller telefonkontakt med en barnmorska till de som uteblir eller att skicka hem ett erbjudande om självtest till kvinnor som uteblivit under lång tid.

Gratis mammografi införs

Resultaten i studien går på tvärs mot liknande studier när det gäller mammografi som visat att låga eller inga avgifter ökar deltagandet. När Stockholms läns landsting tog bort avgiften för mammografi deltog 6 000 fler kvinnor i screeningen. Ökningen var störst i socioekonomiskt utsatta områden och bland äldre kvinnor.

I dag meddelade också socialdepartementet att man nu lägger fram ett lagförslag om avgiftsfri mammografi. Avsikten är just att få fler att komma till kontrollerna.