I dag är medellivslängden för kvinnor i Sverige drygt 84 år och för män drygt 80 år. Skillnaderna mellan könen har minskat de senaste åren och är nu mindre än den mellan olika socioekonomiska grupper. Det är större skillnad i medellivslängd mellan personer med förgymnasial respektive eftergymnasial utbildning än det är mellan kvinnor och män.

Positiva trender i folkhälsorapporten:

Rökning och konsumtion av alkohol minskar i befolkningen i stort och nedgången har varit stabil under en följd av år.

Andelen kvinnor och män som motionerar regelbundet har ökat sedan 1980 och ligger nu kring 60 procent.

Psykisk ohälsa som ängslan, oro och ångest har minskat bland de äldre.

Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar har minskat kraftigt de senaste decennierna.

Dödligheten i cancer minskar något, trots att allt fler cancerdiagnoser ställs. Det beror delvis på att cancerdiagnoser ställs i tidigare skede, men också på att vården blivit allt bättre på att behandla cancer.

Utbildningsnivån fortsätter att stiga. Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och hälsa.

Negativa trender i folkhälsorapporten:

Andelen personer som äter lite frukt och grönsaker har inte minskat. Framför allt yngre och män har en låg konsumtion av frukt och grönt.

Andelen personer med fetma (BMI över 30) har ökat något under de senaste tio åren bland både kvinnor och män.

Infektioner med campylobacter har ökat de senaste åren. År 2015 rapporterades det högsta antalet fall som smittats i Sverige någonsin.

Den psykiska ohälsan ökar bland yngre, särskilt bland kvinnor.