I dag presenterade Smer, Statens medicinsk-etiska råd, en rapport om innovativa metoder i gränslandet mellan forskning och sjukvård. En etisk uppstramning är nödvändig, anser Smer. Innovativa metoder ska visst kunna erbjudas patienter i särskilda situationer när strikta villkor är uppfyllda, men huvudregeln är att nya metoder ska utvecklas och utföras inom ramen för forskning.

– Vi menar att innovativa metoder endast får användas i undantagsfall och då när patienten har svårt lidande eller uttalad nedsättning av livskvaliteten och det saknas effektiva beprövade metoder. Den förväntade nyttan för patienten måste stå i proportion till riskerna, säger Kjell Asplund, ordförande för Smer, i ett pressmeddelande.

Bland de villkor som måste vara uppfyllda nämner Smer också att det ska finnas en vetenskaplig grund och det ska finnas djurstudier eller studier där metoden använts vid andra sjukdomar.

Smer betonar också att en etisk granskning alltid bör genomföras och anser att etikutbildningen för hälso- och sjukvårdspersonal behöver stärkas.

Rapporten överlämnas till regeringen i dag och ska vara ett etiskt underlag till regeringens pågående arbete, men avsikten är också att stimulera samhällsdebatten. Läs rapporten Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning här.