Den första nationella folkhälsoenkäten genomfördes 2004 och har sedan dess gjorts varje år av Folkhälsomyndigheten. Avsikten är att med enkäter ta reda på hur människor mår och lever.

Mer än 70 procent anser att de har ett gott allmänt hälsotillstånd. Andelen med bra hälsa har ökat sedan 2004. Men det är stora skillnader mellan olika grupper. Män har bättre hälsa än kvinnor. Högutbildade rapporterar god hälsa mer än lågutbildade.

Vissa levnadsvanor har förbättrats sedan mätningarna startade 2004. Det är färre män som har en riskkonsumtion av alkohol nu och minskningen är särskilt tydlig bland de unga männen. Det är också färre som röker dagligen.

Däremot har antalet personer med fetma ökat. Varannan svensk är överviktig eller fet och var sjunde svensk har fetma.