Rapporten belyser det omfattande användandet av hyrläkare ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 21 vårdcentraler i Uppsala och Örebro har granskats, men problematiken är nationell, skriver Ivo.

Mellan stolarna

Framför allt har den granskande myndigheten identifierat följande brister och risker för patientsäkerheten:

  • Hög personalomsättning ger sämre kontinuitet, vilket innebär att patienter riskerar att hamna mellan stolarna.
  • Det saknas systematisk egenkontroll vid vårdcentralerna, vilket gör att brister i vården, exempelvis när det gäller hyrläkares insatser, inte uppmärksammas.
  • Bristen på fasta läkare gör att övrig personal får mer ansvar och en stressig arbetssituation.
  • Ivo får inte i tillräckligt hög utsträckning information om legitimerad personal som kan vara en fara för patientsäkerheten.

Allvarliga slutsatser

Trots olika satsningar för att försöka stoppa utvecklingen fortsätter antalet hyrläkare att öka i Sverige. Att det i dag saknas läkare specialiserade på allmänmedicin är ett bekymmer, men landstingen är ändå ansvariga för att hantera situationen på ett patientsäkert sätt, påpekar Ivo som under nästa år kommer att fortsätta granska hur primärvården klarar bemanningen och patientsäkerheten.