Liksom i övriga Sverige har Region Gävleborg haft ett antal patienter som farit illa på grund av att sepsis upptäckts för sent.

Det har tidigare saknats ett standardiserat omhändertagande, men nu genomförs utbildningar i många olika delar av vården och akutmottagningarna tar hand om patienter med blodförgiftning på samma standardiserade sätt sedan 2015.

Sepsislådan kortar tiden

När man såg över rutiner och flöden upptäcktes att något så enkelt som ett kit med rätt utrustning, den så kallade sepsislådan, kunde underlätta för personalen.

– Sepsislådan innehåller utrustning för bakterieodlingar och antibiotika. Vi kortar i och med det tiden till första antibiotikados, vilket kan vara livsavgörande, säger Susanne Högberg, sjuksköterska och coach i förbättringsarbetet.

Livshotande på några timmar

Hon och en arbetsgrupp har tagit fram en modell som man nu ska använda i alla verksamheter.

– När jag satte mig in i mitt uppdrag kände jag att vi måste förstå patientens väg genom vårdkedjan och att det var viktigt att det fanns representanter från de verksamheter som patienten kom i kontakt med. Det har vi lyckats relativt bra med.

I arbetsgruppen finns nu 1177, ambulansen, primärvården, akuten, medicinkliniken, anestesin och infektion i Hudiksvall och Gävle representerade.

Kolla vitalparametrar ofta

Sepsis kommer ofta mycket snabbt, ibland på några timmar, och kan vara livshotande.

– Därför är det så viktigt att man kontrollerar vitalparametrar ofta på dessa patienter. Tid är liv är ett lyckat koncept när det gäller överlevnad, och då är det viktigt att få syrgas, intravenös vätska och antibiotika snabbt. Men vi såg att det fanns bristande kunskaper i handhavandet.

Nu införs modellen för omhändertagandet i alla verksamheter.

– Nu börjar det stora arbetet, säger Susanne Högberg.