Enligt den statistik som används i Sverige har den narkotikarelaterade dödligheten mer än fördubblats under de senaste tio åren, främst de opioidrelaterad dödsfallen. Men statistikens tillförlitlighet har ifrågasatts av både myndigheter och forskare

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har därför inför ett kommande EU-expertmöte i Stockholm om narkotikarelaterad dödlighet tagit fram en rapport som analyserat ökningen. 

Rapporten kommer fram till att det har skett en ökning av narkotikadödligheten och sannolikt även av de narkotikarelaterade dödsfallen (se faktaruta om skillnaden mellan begreppen). Men, konstaterar CAN, de tidigare redovisade ökningstrenderna har varit kraftigt överskattade..

Fler utreds

Det huvudsakliga skälet till detta är bättre metoder hos Rättsmedicinalverket för att identifiera narkotikadödligheten, enligt CAN. Framför allt har antalet fall som screenas för förekomst av olika narkotiska preparat ökat kraftigt.

Analyserna av dödssättet bland de narkotikarelaterade förgiftningsfallen visar en ökning av fallen orsakade av ofrivilliga överdoser, medan självmord relaterade till droganvändning inte ökat.